Vedtægter for Sportskarate.dk


§1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Sportskarate.dk
Dens hjemsted er Aalborg kommune
 
§2. Foreningens formål.
Foreningens formål er, at træne og udvikle den enkelte udøvers motoriske og psykiske balance
gennem traditionel- og sportskarate.
 
§3. Medlemskab af organisationer.
Sportskarate.dk er medlem af Dansk Karate Forbund (DKF), Dansk Arbejder Idræt (DAI), Danmarks Idræts Forbund (DIF) og SIFA.
 
§4 Foreningens trænere, bestyrelse og udvalg.
Alle foreningens voksne medlemmer, som varetager et ansvarsområde i foreningen er forpligtet til at underskrive en Børneattest. Attesten skal afleveres til foreningens formand senest 14 dage efter attesten er modtaget. Såfremt dette ikke finder sted, bortfalder muligheden for at varetage et ansvarsområde i foreningen.
 
§5. Optagelse af medlemmer.
5.1 Som aktivt medlem af ungdom/juniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, som ikke er fyldt 18 år. Optagelsen af umyndige medlemmer i foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.
 
5.2 Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
 
5.3 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.
 
5.4 Medlemmer udtages til klubbens elitehold, forbundets talentcentre, landshold og stævner af klubbens sportschef. Udtagelsen sker i forhold til: Fysisk form, engagement, mindset, udvikling, træningsmængde, forældresamarbejde, stævneerfaring og stævneresultater.
 
§6. Kontingent.
6.1 Kontingentet pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks Nettoprisindeks 1 gang årligt, dog minimum 2 % og maksimum 5 %. Bestyrelsen kan fastsætte kontingentændring indenfor dette interval. Anden kontingent ændring kan vedtages på generalforsamling.
 
6.2 Kontingentet opkræves forud for aktive medlemmer.
 
§7. Udmeldelse – Eksklusion.
7.1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 14 dages varsel. Det pågældende medlem skal betale sit kontingent til foreningen i løbende måned plus 1. måned.
 
7.2 Hvis et medlem har restance udover 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.
 
7.3 Medlemmer der udøver vold eller anden form for uetisk optræden kan til enhver tid ekskluderes fra foreningen. Det kræver dog at 2/3 af bestyrelsen stemmer for en eksklusion af medlemmet.
 
7.4 Medlemmers forældre, værger, eller tilsvarende ledsagere, der optræder uetisk eller på anden måde skadelig for foreningen, kan til enhver tid ekskluderes fra forenings- og stævneaktiviteter. Det kræver at 2/3 af bestyrelsen stemmer for en eksklusion.
 
§8. Ordinær generalforsamling.
8.1 Generalforsamlingen har, med de begrænsninger som disse vedtægter forskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
8.2 Generalforsamling afholdes hvert år i første halvår. Varslingen skal ske senest 3 uger før afholdelsen ved enten skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved opslag i foreningens lokaler.
 
8.3 Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
8.4 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, samt kandidater til diverse bestyrelsesposter, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.
 
8.5 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 18 år har stemmeret via en forældre eller værge.
 
8.6 Æresmedlemmer, støttemedlemmer og passive medlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.
 
§9. Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6. Valg af formand.
7. Valg af kasser.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant.
11. Valg af udvalg.
12. Eventuelt.
 
§10. Generalforsamlingens ledelse m.v.
10.1 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.
 
10.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
 
10.3 Dirigenten bestemmer, hvorledes afstemningen skal foregå. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, såfremt 1 af de stemmeberettigede medlemmer begærer ønske herom.
 
10.4 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
 
§11. Ekstraordinær generalforsamling.
11.1 Der kan til enhver tid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til en sådan, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
 
11.2 Om indkaldelsesmåde og offentliggørelse af dagsorden jf gældende bestemmelser for ordinær generalforsamling.
 
§12. Valg af bestyrelsen og foreningens ledelse.
12.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til lovene.
 
12.2 Foreningens bestyrelse består af 1 formand, 1 kasserer og 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
12.3 Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Formand og kasserer vælges for en 2-årig periode sådan, at formanden er på valg i lige år og kassereren er på valg i ulige år. Menige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.
 
12.4 Genvalg kan finde sted og alle gyldige medlemmer fyldt 18 år er valgbare til bestyrelsen.
 
12.5 Formand og Næstformand har tegningsretten i foreningen.
 
§13. Bestyrelsens konstituering.
13.1 Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.
 
13.2 Bestyrelsen fastsætter selv egen forretningsorden.
 
13.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 
13.4 Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.
 
§14. Regnskabsår.
14.1 Regnskabsåret er et kalenderår og strækker sig fra 01.01 til 31.12.
 
14.2 Efter regnskabsårets afslutning revideres regnskabet af den valgte revisor. Eventuelle revisionsbemærkninger påføres regnskabet.
 
§15. Revision.
15.1 Foreningen vælger på den ordinære generalforsamling 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant for ét år af gangen.
 
15.2 Revisoren skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§16. Vedtægtsændringer.
16.1 Ændringer af foreningens vedtægter kan kun ske på foreningens ordinære eller ekstraordinære generalforsamling og med mere en 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
16.2 Ændringsforslag varsles senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.
 
§17. Opløsning af foreningen.
17.1 Foreningens opløsning kan kun ske på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Til denne beslutning kræver det at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
17.2 I tilfælde at foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og klubbens formue der er i behold til idrætslige formål.